ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY KURZŮ CVIČENÍ 

  Kurzy probíhají v prostorách malé tělocvičny  sokolovny Mladá Boleslav

      
 1. Účastníkem kurzu je:  dítě a doprovod (oba aktivně cvičí, pracují)
 2. Klient (objednatel kurzu) je zodpovědný za to, že případně jím určený doprovod dítěte je s těmito pokyny obeznámen a bude důsledně je dodržovat. Klient si též ručí sám za aktuálnost e-mailu a telefonního čísla, na která budeme zasílat pouze info ohledně cvičení - rušení kurzu, změna času atd, případně pozvánku na námi pořádané akce. Optimální je e-mail, který používáte stále a máte k němu přístup třeba v telefonu. Kurzy můžeme rušit ráno, kdy je nemožné lekci odcvičit a potřebujeme Vám tuto skutečnost sdělit urgentně.
 3. Kurzů se nesmí účastnit osoby s přenosnou či akutní chorobou, osoby nachlazené. Zároveň se nemohou kurzu zúčastnit osoby podnapilé či pod vlivem návykových látek. Objeví-li se u dítěte či doprovodu přenosná infekční choroba, která nebyla zřejmá (např. meningokoková infekce) je klient povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit provozovateli kurzů, aby mohl upozornit ostatní cvičence
 4. Doprovod je povinen se dostavit před cvičením tak, aby se stihli převléknout a připravit na lekci. Začátek lekce je daný a čekat nebudeme.
 5. Pro přístup s kočárky je určen hlavní vchod sokolovny na vyvýšeném nájezdu, přes 3 schody do prostředních dveří. Před vstupem do šatny zanechte kočárek v prostorech pro ně vyhrazené - tj aula sokolovny, budou pod dohledem dozoru sokolovny. V tomto prostoru zanechávejte i kola, mokré deštníky atd.
 6. V šatné vložte prosím své věci (kromě bot a bund) do ikea tašek k tomu určenýcha zavěšte na věšáky . Zamezíte tak padání vašeho oblečení na zem či jeho záměně. Nenechávejte v šatně žádné cennosti, peníze, mobilní telefony, vše si berte sebou do tělocvičny. Mobily si prosím vypněte nebo stáhněte zvuk, tak aby nikoho v průběhu lekce nevyrušoval..
 7. Dodržujte základní hygienické zásady. Pro děti budou k dispozici nočníky, které je potřeba po použití vylít a vymýt. Pleny, kapesníky a vlhčené ubrousky patří do odpadkového koše v šatně.
 8. Během cvičení nepodáváme dítěti žádné jídlo, pití naopak kdykoli si dítě řekne. Pokud se pití rozlije, je potřeba to nahlásit a utřít.Je-li hlad dítěte neodkladný, opusťte prosím cvičebnu a podávejte jídlo v šatně a to i křupky a jiné laskominy. Narušuje to soustředěnost ostatních. V žádném případě nebude dítě běhat s plnou pusou!
 9. Pokud se nemůžete na cvičení dostavit, prosím, o omluvu formou SMS na určené kontaktní číslo. Případně e-mailem nejpozději však do 22.00. 
Bezpečnost:
 1. Za bezpečnost dítěte zodpovídá doprovod , lektorka je pouze mentorem lekce !
 2. Je potřeba vždy vědět, kde mám dítě a co právě dělá. V žádném případě nedovolujte kramařit lektorce v pomůckách. Lézt na cokoli, co není připraveno v prostoru tělocvičny a vy jste nedostali pokyn že můžete, je nevhodné!  
 3. Doprovod zodpovídá za vhodnost obuvi  ( pevná pata u chodících jedinců) a oblečení pro cvičení a to jak pro dítě, tak pro doprovod.
 4. V průběhu lekce doprovod pečlivě sleduje instruktorku a důsledně se řídí jejími pokyny. Nezapomínejte, že s dětmi cvičíte vy, instruktorka je jen metodik lekce. Za bezpečnost dětí po celou dobu kurzu zodpovídá doprovod a to ve všech prostorách sokolovny.
         Aktivní záchranu poskytuje doprovod:
 1. Úkolem cvičitele je dobře a názorně záchranu předvést.
 2. Doprovod musí znát průběh pohybu a „nebezpečná místa“ ve cviku. Není-li rodiči něco jasné je potřeba se ptát, nikoho tím neobtěžujete, proto jsme tady.
 3. Doprovod nesmí dítěti při provádění cviku překážet, ale musí být v takové vzdálenosti, aby zvládl dítě zachytit, neurčí-li lektorka jinak.
 4.  DÍTĚ JE TAK SOUSTŘEDĚNÉ JAK SOUSTŘEDĚNÝ JE JEHO DOPROVOD!
 5. Dítě chytáme vždy co nejblíže těžišti těla. Tedy v pase, pod rameny, pod zády. Není-li to možné,  uchopíme dítě co nejblíž k tělu (paži za předloktí, nohu za stehno. Zachycení dítěte za ruku či zápěstí může způsobit úraz či chronické problémy v pozdějším věku.
 6. Cvičte tak, aby jste neohrozovali druhé! Učte prosím své dítě k ohleduplnosti.

 

PLATBY, OMLUVY A STORNO

Po přihlášení přes on-line přihlášku, dostanete potvrzující e-mail, obsahující informace o platbě rezervační zálohy.

 Tu prosím uhraďte do 10 dnů od obdržení e-mailu. Stvrzujete tak Vás zájem. Cca měsíc před začátkem kurzu dostanete info ohledně doplatku a další informace. 

 1. Kurzovné platíme nejpozději první hodinu kurzu a to za celý kurz najednou a to buď na účet 2800449489/2010 ( fio) nebo hotově. Rezervační  záloha jde vždy na účet.
 2.  Kurz má tolik lekcí, kolik je předem určeno - VIZ ROZVRH. 
 3. Kurzovné se nevrací, pokud nemůžete kurz dochodit z nějakého závažného důvodu ( hospitalizace dítěte, matky atd.) je možné vaše nevychozené hodiny po domluvě s majitelkou přesunout do dalšího kurzu, případně na jiného cvičence. Nastanou-li jakékoliv komplikace, neváhejte mě kontaktovat.
 4. Kurzy se nepřerušují, pokud k tomu nebudeme nuceni technickými či zdravotními okolnostmi. Klient má nárok na 2 náhradní hodiny za jeho nepřítomnost ( 2 omluvy), které proběhnou další 2 týdny po ukončení kurzu, nebude-li určeno jinak. Ostatní nevyčerpané lekce propadají. Je-li lekce zrušena z naší strany jsme povinni tuto lekci nahradit a to stejný den a čas, kdy kurz standartně probíhá. 
 5. Nejste -li s kurzem spokojeni a ohlásíte to do 24 hodin po ukončení 2.lekce kurzu bude Vám kurzovné vráceno a poníženo o 180,-Kč za absolvované lekce
 6. Zrušíte-li kurz do začátku jeho kurzu je Vám vrácena záloha v plné výši, je-li kurz zrušen z vaší strany později, bude Vám vrácena polovina zálohy.
 7. Jsme -li nuceni změnit termin kurzu a Vám daný čas nevyhovuje, je vám samozřejmě vrácena záloha i případná platba v plné výši.

 

 Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů

Subjekt (dítě a jeho zákonný zástupce) tímto uděluje Správci (ILucii Zmatlíkové DiS, IČ 70207780) souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR).

Správce bude zpracovávat tyto osobní údaje: - jméno a příjmení rodiče,  e-mail, telefonní číslo, jméno a příjmení dítěte, datum narození dítěte

Správce získává veškeré osobní údaje od Subjektu při přihlašování do kurzu Cvičení s dětmi.

Subjekt poskytuje osobní údaje na základě svobodné vůle, z vlastní iniciativy.

Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat pro potřeby kurzů Cvičení sdětmi

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Ten bude na základě Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše osobní údaje ve výše vymezeném rozsahu a za výše vymezenými účely manuálně v písemné formě jakož i ve formě elektronické za použití chráněných produktů Microsoft Office.

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle vymezených podmínek se uděluje na celou dobu trvání kurzu Cvičení s dětmi a na dobu 3 měsíce po jeho ukončení. Veškeré údaje v elektronické formě budou vymazány, papírové písemnosti budou skartovány.

Správce neposkytuje získané osobní údaje žádné třetí osobě.

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to odesláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu cvicenisdetmimb@seznam.cz

Dovolujete nám též zasílat info ohledně nabídek akcí námi pořádanými pro vaše děti 

To Top